کمیته آموزش

معرفی کمیته آموزش
چشم‌انداز كميته آموزش:
شناخته شدن انجمن مديريت پروژه ايران به‌عنوان:
مرجع تصمیم‌گیری و اعتبار دهی آموزش‌های تخصصي مديريت پروژه كشور تا سال 1400
اهداف اصلي:
• اعتبار سازی براي گواهينامه آموزشي انجمن مديريت پروژه ايران
• استانداردسازي آموزش‌های مديريت پروژه‌ای در ايران
• طراحي و اجراي حداقل يك برنامه پودماني تربيت كارشناس مديريت پروژه
• ارتقاء مؤثر و هدفمند دانش مديريت پروژه در دو بعد تئوري و كاربردي
• ايجاد درآمد آموزشي در جهت تقويت و تحقق اهداف آموزشي درازمدت

اركان كميته آموزش

اعضای کمیته آموزش

انجمن مدیریت پروژه

حسین رادمهر

رئیس کمیته آموزش

انجمن مدیریت پروژه

دکتر منصور فردوسی

عضو کمیته آموزش

انجمن مدیریت پروژه

دکتر شهرام قبادی

عضو کمیته آموزش

انجمن مدیریت پروژه

 دکتر امیر حسین خامنه

عضو کمیته آموزش

انجمن مدیریت پروژه

مهندس وحید معینی

عضو کمیته آموزش

رویداد های مرتبط با کمیته

مشاهده تمامی رویداد
[دوشنبه, 06 مرداد 99 ]

ضرورت آگاهی مدیران پروژه از مفاهیم استارت آپ ها

ادامه مطلب