معرفی مرکز صدور گواهینامه های مدیریت پروژه

ساختار كلان سازمانی مرکز گواهینامه متشكل از واحدهاي ذیل مي باشد كه در نمودار سازماني زير ترسيم گرديده است: 
• هیات مدیره انجمن 
• هيات رييسه مرکز گواهینامه
• کمیسیون طرح و توسعه 
• کمیسیون استيناف
• مدیریت گروه B وA 
• مدیریت گروه DوC 
• مدیریت مالی ـ اداری

اعضای مرکز صدور گواهینامه

انجمن مدیریت پروژه

دکتر اقبال شاکری

رئیس مرکز صدور گواهینامه 

انجمن مدیریت پروژه

 دکتر حمید زرگرپور

عضو هیات رئیسه
رئیس کمیته مشاوران 

انجمن مدیریت پروژه

 دکتر محمد مهدی مرتهب

عضو هیات رئیسه
رئیس کمیته دلتا 

انجمن مدیریت پروژه

 مهندس غلامحسین خواجه علی

عضو هیات رئیسه 

انجمن مدیریت پروژه

مهندس حسینعلی زحمتکش

عضو هیات رئیسه 
رئیس کمیته چهار سطحی